Data driven ‘car lease’ regeling

Voor een financiële instelling met een groot lease-wagenpark heeft GEADATA de volgende resultaten geboekt.

Hoe kunnen we  – op basis van data van onze leaserijders, hun autogebruik en data van onze interne processen – komen tot een betere aanwending van de budgetten voor auto lease overeenkomsten? Dat was de vraag die centraal stond in dit traject. Een scala aan verbeterpotentieel moest hiervoor onderzocht worden. Wat zijn de integrale proceskosten van onze ‘car lease’ regeling? Hoe kunnen we de als hoog gepercipieerde proceskosten substantieel reduceren? In hoeverre kunnen processtappen per procesdeelnemer geautomatiseerd worden? Welke handelingen vinden er per ‘car lease’ plaats en in hoeverre kan het aantal handelingen die ketenbreed worden uitgevoerd, worden geminimaliseerd? In hoeverre kan het aantal handelingen gedigitaliseerd worden? Waar zit welke verspilling gedurende de contractuele looptijd? Wat levert een integrale procesoptimalisatie op?
Om de verbeteringen te onderzoeken zijn verschillende analyses uitgevoerd, zoals een procesanalyse van het ketenbreed (met interne en externe stakeholders) ‘car lease’ proces. Dus waar zit welke data en is er een compleet beeld te schetsen? Onderdeel hiervan was het in kaart brengen van verschillende (soorten) handelingen, frequentie en plaats van handelingen, bewerkingstijd per handeling en wachttijden tussen handelingen. Daarnaast is het gebruik geanalyseerd van auto’s en brandstofkosten, trends, kilometers, verbruik, frictie/stilstand, mutaties, beheer en verstoringen. Een ‘Gap analysis’ tussen de huidige en gewenste situatie leverde een concreet, uitgewerkt en realiseerbaar voorstel ter verbetering, en ook een voorstel voor de (her)allocatie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Onderdeel hiervan was een overzicht van de te realiseren out-of-pocket en indirecte besparingen en een ‘draft’ stappenplan voor implementatie.
Een grote kostenreductie is het resultaat van de implementatie van de ontwikkelde plannen geweest. De integrale proceskosten zijn met 69% gereduceerd. De kosten voor logistieke handelingen zelfs met 91%. De maximale doorlooptijd en processtappen zijn met 50% verminderd en de integrale kostprijs van de car lease regeling met 50%. Daarnaast leverde de implementatie nog een aantal voordelen op, zoals een reductie van operationele risico’s, continue beschikbaarheid van management informatie, expliciete en transparante budgetverantwoordelijkheid en kostenallocatie en verbeterde voorspelbaarheid van kosten en kostenplaatsen. 

Comments are closed.

UA-57560273-2